Církevní zakotvení školy

Zřizovatelem školy je Pražská diecéze Církve československé husitské.

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná osobnost, je respektována jeho jedinečnost i s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi. Škola je složením svých žáků a jejich rodin ekumenicky založená. Máme žáky z husitských, katolických, evangelických, českobratrských i v křesťanské církvi nezařazených rodin.  Nemalá část našich žáků pochází z rodin, které se dle svého přesvědčení nacházejí někde mezi zmíněnými směry. Vedou své děti k základním křesťanským hodnotám, ale nejsou členy žádné církve. I z tohoto důvodu pojímá škola náboženskou výchovu  maximálně nenásilně –  snaží se dětem otevírat cesty k víře a ponechávat jim svobodu v dalším směřování. Současně škola nabízí dětem prožitek křesťanského života. Konkrétní prožitek může dítě oslovit více než pouhý výklad. Děti jsou ve škole denně seznamovány s vírou, mají možnost poznávat víru jako životní princip, pedagogové jim otevírají cestu svým osobním příkladem, prožitkem slavností s duchovním obsahem a společným prožitkovým učením. Školním rokem se prolínají slavnosti, které odráží liturgický rok.
  • V říjnu společně chystáme a s rodiči prožíváme díkůvzdání inspirované Slavností stánků.
  • V prosinci je období adventu vždy zahájeno společným setkáním před první adventní nedělí. Celý prosinec bývá v různých vzdělávacích předmětech napříč ZŠ, ale i v MŠ zaměřen na obrácení se do sebe, rozjímání, přemýšlení o své osobě. Vyzdvihujeme duchovní obsah Vánoc - Ježíšovo narození jako dar Boží lásky světu. Vrcholem tohoto období bývá Vánoční slavnost.
  • V čase Velikonoc již tradičně nacvičujeme a sehráváme Pašijové hry a nebo s dětmi jinak prožíváme velikonoční příběh, jehož vrcholem je událost Kristova vzkříšení.
  • V květnu oslavujeme rodinu.
  • V červnu vrcholí školní rok Slavností učení v duchu hesla Jana Amose Komenského - Škola hrou.
  V průběhu školního roku procházíme dalšími většími či menšími projekty nebo tematickými celky, zaměřenými na připomenutí důležitých a pro děti uchopitelných křesťanských svátků. Nejde pouze o informativní výukové celky, jde o prožití podstaty daného svátku, otevření ho chápání dětem, osvětlení představy o činech konkrétních osob, které si dnes připomínáme. Celý školní rok tradičně zahajujeme slavnostní bohoslužbou. Jednou týdne se děti z prvního stupně scházejí na Biblická pátrání coby nepovinný předmět. Každé ráno s dětmi zpíváme některý chvalozpěv, dle vývojové úrovně dané skupiny dětí. Škola zaměstnává dva faráře husitské církve, kteří jsou pravidelně dětem i vyučujícím k dispozici při řešení otázek víry.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa