Cíle projektu školy

Cíle projektu školy

Přijímat dítě tak, jak bylo stvořeno, jako jedinečné. Takto můžeme opravdu ke každému dítěti přistupovat individuálně, jako k originálu, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu a ukázat mu možnost sebejistoty, založené na Božím bezpodmínečném přijetí.Prostřednictvím radostné a tvořivé atmosféry umožnit dětem nenásilný přechod z nezávazné hry do systematického vzdělávání, vždy s ohledem na možnosti dítěte. Toto prostředí také vede děti k aktivnímu poznávání a samostatnému učení. Vytvořit otevřené, svobodné prostředí, kde si děti mohou svobodně hrát a kde se mohou svobodně ptát. Učit se přijímat druhého, umět ho vyslechnout a zároveň umět vyjádřit svůj názor. Umožnit svobodné vyjadřování pocitů a vedení k samostatnému konstruktivnímu řešení konfliktů. Vytvořit podnětné prostředí, s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu, které bude pro děti výzvou k jeho poznávání a zkoumání. Poznávání světa kolem nás a rozšiřování zájmů skrze osobní prožitek a aktivní účast na vlastním nebo skupinovém díle. Umožnit rodičům podílet se na vzdělávacím procesu dítěte a vytvořit otevřené společenství školy - žáků - rodin (nejen rodiče jsou důležití pro vývoj dítěte, ale i sourozenci a prarodiče). Využít schopností a dovedností rodičů k obohacení školních programů. Seznamovat rodiče se zvláštnostmi tohoto vývojového období a tím jim pomoci chápat a respektovat jejich dítě. Podněcování zdravého tělesného vývoje poskytnutím dostatečného prostoru pro volný pohyb ve třídě, v tělocvičně i venku. Respektování dětské potřeby spontánního pohybu.

Metody výchovné práce

Zvolené metody vycházejí z respektování vývojových zvláštností dětí a jejich přirozených potřeb. Jsou respektovány jednotlivé druhy inteligence - vizuální, sluchová a taktilně-kinestetická. Dětem je umožněno spontánní pozorování, experimentace a manipulace a po tomto praktickém poznatku a prožitku je dán prostor vysvětlování a srovnávání, utřídění získaných zkušeností. Poznávání světa a seznamování s věcmi kolem nás probíhá formou projektů, ucelených programů, zabývajících se ústředním tématem z různých pohledů a v různých souvislostech. Sledujeme aktuální zájmy dětí a snažíme se jim projekty přizpůsobit. Pokud děti přijdou s vlastní iniciativou, dáme jim prostor. Dle potřeb a současných možností dětí jsou jim připravovány a individuálně poskytovány pracovní listy, které hravou formou přispívají k rozvoji myšlení, grafické zručnosti a podporují schopnost soustředění a pozornosti. Zároveň děti pracují s pracovními úkoly v učebnicích, schválených MŠMT. Pro možnost vlastního vyhledávání informací a zpětné vazby při samostatné práci je dětem neustále k dispozici knihovna s dostatečným množstvím dětské naučné literatury, encyklopedií a přírodovědných knih. Příprava třídy je vlastní výchovnou metodou. Třídu je třeba před příchodem dětí upravit podle toho, k jakému poznatku chce učitelka s dětmi dojít. Jedná se zejména o pracovní materiál a pomůcky. Děti si pak činnost z nabídky vybírají a pracují samostatně. Důležitou metodou je vzájemné učení, kdy děti vstupují do role učitele a předávají vlastní získané poznatky druhým, např. mladším dětem. Pro ně samotné je to neocenitelné utvrzování získaných zkušeností a důvěry ve vlastní schopnosti a pro mladší dítě je mnohdy vysvětlení od vrstevníka bližší, než od dospělého. Kruh sdílení je způsob sociálního učení, které považujeme za velmi důležité. Zde mají děti možnost vyjadřovat své pocity, je to prostor na sebehodnocení a zároveň se učí naslouchání druhému, snaží se porozumět jeho problému a pomoci hledat řešení. Mohou se zde řešit větší konflikty a hledat cesta k usmíření a odpuštění. Je to také místo, kdy se můžeme sdílet se svými radostmi a starostmi s Bohem skrze modlitbu a s důvěrou se spolehnout na Jeho pomoc. Hlavní metodou pro předškolní období i první školní ročníky je hra. Respektujeme hru jako základní činnost tohoto vývojového období. Je pro dítě přirozeným zdrojem informací o okolním světě, prostředníkem k jeho ovládnutí a rozvíjí samostatnost myšlení. Poskytujeme proto dostatek prostoru ke hře spontánní a zároveň využíváme herních činností v projektech. Metody jsou vybírány tak, aby poskytovaly dětem prostor pro sebevyjádření a plně odpovídaly stupni vývoje a způsobu myšlení každého dítěte. Výuka není dělena do jednotlivých předmětů, ale jednotlivé předměty jsou integrovány v rámci projektů.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa