Biblická pátrání
1. října 2014 by admin_sv

Biblická pátrání

Výuka náboženství na naší škole je zařazena do rozvrhu jako nepovinný předmět pod názvem „Biblická pátrání“.

Znalost biblických příběhů a jejich zakotvení v evropské duchovní a kulturní tradici je v Evropě základem všeobecného přehledu. I po více než dvaceti letech svobody má české školství v tomto ohledu stále co dohánět. Biblická pátrání v tomto pojetí představují volně vedený úvod do judeo-křesťanské symboliky, osvětlují význam a pozadí stěžejních biblických událostí a jejich odraz v otázkách etiky, setkávání kultur a samozřejmě obecně spirituality.

Dětem je zprostředkována přednostně cesta k obsahu Nového zákona, nejprve skrze základní linii životního příběhu Ježíše a jeho učedníků, pak také skrze Ježíšova podobenství. Příběhy novozákonní také dále otevírají možnosti osvětlovat souvislost s klíčovými body zákona tzv. Starého. Tím Biblická pátrání také fungují jako doplnění znalostí k předmětům jako je prvouka a vlastivěda. Kromě toho ale je ponechán velký prostor aktualizaci biblického poselství v podmínkách dneška – děti jsou vedeny k promýšlení způsobu, jakým je dobré použít biblické principy v praxi dnes.

Předmět zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovy a etické výchovy.

Výuku předmětu vede farář Církve československé husitské.


»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa